Digitale ontwikkelingen

Binnen stichting Veldvest is nergens zo’n duidelijk waarneembare ontwikkeling te bespeuren als bij de inzet van ICT in ons onderwijs de afgelopen jaren.

Dit is al jaren zo en zal in de toekomst met een steeds groter wordende informatiebehoefte van de samenleving zo blijven. In dit artikel blikken we terug op relevante ICT-ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

Digitale schoolborden
In 2006 hebben de eerste digitale schoolborden een ware revolutie in het onderwijs teweeg gebracht. Dit werd opgevolgd door een algehele uitrol van deze digitale schoolborden in alle jaargroepen in 2009 en vervolgens in de kleutergroepen in 2012. Een digibord is een zeer waardevol gereedschap bij het verrijken van het lesaanbod in de klas: de wereld wordt letterlijk de school binnen gehaald. Daarnaast zijn vele ondersteunende websites en gereedschappen ontwikkeld, bijvoorbeeld in Prowise, die het lesgeven door de leerkracht ondersteunen en op een hoger plan brengen.

Inmiddels is de techniek vooruitgegaan en blijken borden voorzien van beamers aan minder kwaliteitseisen te voldoen dan bij de huidige stand van zaken wenselijk is. Daarom staat het op de planning om deze borden op korte termijn te vervangen voor touchscreens, die geen last hebben van zonlicht en lichte lokalen. 

Informatiesysteem
In november 2011 is Veldvest van ICT-leverancier veranderd; de overstap naar QLICT, tegenwoordig de Rolf Groep. Voor die tijd was er sprake van een gebrekkig werkend ICT-systeem dat moeite had met een verregaande inpassing van beeld en geluid in het lesaanbod. Dit is na de overgang geen enkel probleem meer gebleken, ook door de opwaardering van de netwerken en de verbindingen op de scholen. Inmiddels is iedere school voorzien van een snelle glasvezelaansluiting die al 10 keer sneller was dan de aansluiting voor ‘glas’.

Onlangs is de overstap gemaakt naar Office 365, nu nog voor de mail, maar straks om het gehele informatiesysteem op te kunnen zetten, zodat er geen verschillende locaties meer zijn waar informatie bewaard wordt (mail, schoolserver, It’s Learning).

Draadloze netwerken
Geleidelijk aan zijn ook in de afgelopen jaren de wensen veranderd op het gebied van bereikbaarheid en flexibiliteit. Was het zo dat in 2011 nog geen enkele school een draadloze toegang had, nu staat een volledige uitrol voor alle scholen op de planning voor komend schooljaar en zijn al heel wat scholen voorzien van een draadloos netwerk.

In eerste instantie was een draadloze voorziening een gewenste oplossing voor een administratieve werkplek of een zorgleerling. Nu is het zo dat op een drietal scholen die gebruikmaken van tablets het een onmisbare basisbehoefte is geworden in het ICT-systeem.

Onderwijsinhoud
Ook is er de afgelopen jaren een sterke toename geweest op het gebied van ondersteunde digibordprogrammatuur en oefenprogrammatuur in relatie tot onderwijsinhoud. De beleidsgroep ICT nam het besluit om alle leerlingen met Rekentuin te laten werken om zodoende adaptief te kunnen oefenen en rolde dit op alle scholen van de Stichting uit.
Op het gebied van volgen van leerlingen en registratie is een intensieve inpassing van ParnasSys waar te nemen in allerlei cycli in ons onderwijs. Door invoering van het Ouderportaal van ParnasSys is ook de communicatie met ouders op een hoger plan genomen. Alle informatie over leerlingen werd immers 24/7 voor ouders beschikbaar.
Al met al kijken we terug op een intensieve periode van veranderingen in de afgelopen jaren, die veel kansen en mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten én ouders opgeleverd heeft.

Toekomstige ontwikkelingen
Om ook in de toekomst de juiste keuzes te blijven maken is het belangrijk om dicht bij de ‘onderwijskern’ te blijven en van daaruit te redeneren. Daarom is de onderstaande regel op alle toekomstige ontwikkelingen van toepassing:

 “Veldvest kiest vanuit onderwijsinhoud ook in de toekomst de juiste toepassing van ICT. ICT is dus geen doel op zich, maar een middel dat de onderwijspraktijk doelgericht ondersteunt.”