Veldvest: voor wie wil leren leren

Het onderwijs van Veldvest draait op deskundige onderwijsprofessionals die werken in een professionele cultuur.

Professionaliteit duidt Veldvest als de bereidheid en het vermogen om bij te dragen aan het geheel van de school/ organisatie. De bereidheid ontstaat als het appel als veilig en uitnodigend wordt ervaren. Het vermogen neemt toe door (conceptuele) toerusting in relatie met de praktijk.

In de toerusting van haar onderwijsprofessionals heeft Veldvest in de afgelopen jaren voortdurend geïnvesteerd. In deze speciale editie van Veldnieuws blikken we hierop terug en kijken we naar de meest recente structuurinterventie die Veldvest deed in de duurzame toerusting van alle onderwijsprofessionals en het creëren van een eclectische professionele cultuur: we gaan van Transformatieteams naar rollen als leermonitor, regisseur en onderwijskundig leider.

Verbinding tussen scholen teweeg brengen, vormt sinds het ontstaan van Veldvest één van de speerpunten van beleid. In dit kader verbreedde de ‘bijdrage aan het geheel’ zich van de bijdrage aan het geheel van de school naar de bijdrage aan het geheel van de organisatie. Er dienden zich mogelijkheden aan om vanuit het bovenschoolse perspectief concreet te participeren aan diverse contextdoorsnijdende praktijken zoals de Transformatieteams of de meer recente Veldvestacademie. In 2008 besteedde Veldvest in Veldnieuws aandacht aan ‘oude en nieuwe’ initiatieven gericht op professionalisering: de Academische Basisschool, gericht op het systematisch onderzoeken van de onderwijspraktijk en het ontwikkelen van een onderzoekende houding en niet te vergeten, de Ontwerpgroep. Inspiratie opdoen en ‘out of the box’ denken werd de uitdaging voor leden van de Ontwerpgroep, die onder leiding van KPC de opdracht aanvaardden nieuwe concepten te ontwikkelen voor het Veldvestonderwijs van de toekomst!

Ook in de aansturing werd stevig geïnvesteerd. Zij zijn vertrouwd gemaakt met de principes van ‘transformatief leiderschap’ en ‘authentiek leiderschap’, onder andere in bijeenkomsten Transformatief Leiderschap. De tweejarige Leermonitorenopleiding in de periode 2007-2009 van Fontys OSO Hogescholen (Master SEN) was gericht op coachend innoveren en gaf het leren van professionals op single-, double- en tripleloopniveau en het doen van onderzoek veel conceptuele diepgang. 

Het single-, double- en tripleloopleren van alle onderwijsprofessionals stond steeds in verbinding met relevante Veldvestconcepten, waaronder de drie leertheorieën (empirisme, constructivisme en cultureel leren), die leidend zijn bij het inrichten van de onderwijspraktijk.
Ook de vrij recent geïntroduceerde nieuwe rollen van leermonitor, regisseur en onderwijskundig leider zijn gebaseerd op deze drie leertheorieën.
In het opleidingstraject, dat is ingericht in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en Kenniscenter De Kempel, zijn de leermonitoren in 1,5 jaar tijd opgeleid om leerkrachten te coachen bij het opbrengstgericht werken (empirisme). Zij zijn gericht op didactiek en collegiale ondersteuning. Ze hebben een rol in het geven van inhoudelijke feedback en kunnen tussenopbrengsten/cito toetsuitslagen analyseren en verbinden met relevante doelgerichte interventies voor de onderwijspraktijk. De leermonitoren weten welke interventies passen en een positief effect hebben op het leren van de groep. Hierover voeren zij gesprekken met de leerkracht.
De regisseurs, die ook een 1,5 jaar durend opleidingstraject hebben afgerond dat is ingericht samen met onderwijsadviesbureau KPC Groep, ondersteunen de realisatie van pedagogische doelen die de ontwikkeling van het zelfbeeld van de leerling evenals het professionele zelfbeeld van de leerkracht bevorderen (pedagogische doelen gebaseerd op het constructivisme en cultureel leren).
Deze leermonitoren en regisseurs vertolken dus rijke leerkrachtrollen ter ondersteuning van de collega’s. Het uiteindelijke doel is de verrijking van het handelingsrepertoire van alle leerkrachten, evenals de verbreding en verdieping van diens kennisbasis opdat de leerling zo adequaat mogelijk geobserveerd, ondersteund en onderwezen wordt.
Medewerkers met deze onderscheiden rollen vormen samen met de onderwijskundig leider de aansturing van de school. Zij werken op deze manier samen met alle andere Veldvestmedewerkers voortdurend aan een professionele cultuur die gebaseerd is op pedagogisch denken over onderwijs en waarin elke leerkracht denkt en handelt vanuit de drie leertheorieën en deze in evenwicht in het onderwijs kan aanbieden.

Met het uitlichten van bovengenoemde professionaliseringsinspanningen blijven ongetwijfeld nog veel initiatieven onderbelicht. Denk bijvoorbeeld aan de Vensters, ISO-training, de mobiliteitscarrousel op directieniveau, de Ontmoetingsdag en de Datateams. Dan zijn er ook nog de school specifieke professionaliseringstrajecten, zoals het traject Schitterende scholen, het Leesinterventieproject, professionaliseringstrajecten met KPC-groep, CPS, Expertisecentrum Nederlands enzovoorts.
Kortom: een Veldvestperiode waarin het appel op elke onderwijsprofessional om zich te blijven ontwikkelen voortdurend is gedaan en ondersteund, want in het streven naar het beste onderwijs voor kinderen is het de leerkracht die ertoe doet!