Dinsdag 10 september 2019

Samenwerking stichting Veldvest en Nummereen Kinderopvang

In het najaar van 2016 is een pilot gestart ter verkenning van de aard en intensiteit van de toekomstige samenwerking tussen stichting Veldvest en Nummereen Kinderopvang. In deze pilot is door de directies van de scholen van Veldhoven Midden (bs. EigenWijs en sbo De Verrekijker), bs. St. Lambertus in Vessem en bs. De Disselboom in Wintelre samen met de directie van Nummereen kinderopvang gezocht naar inhoudelijke verbindingen tussen beide organisaties.


De verbindingen hebben als doel om een beter en passender aanbod te maken voor ouders en kinderen op de diverse locaties. Beter en passender, omdat er mogelijk kansen liggen als er gekeken wordt naar de wensen en behoefte van ouders en kinderen.

De integrale samenwerking richt zich op het verrijken van het leer-, ontwikkelings- en ontspanningsaanbod aan kinderen en op het construeren van een sluitend netwerk van zorg voor kinderen. De pedagogische visie, die primair uitgaat van een gezamenlijke kijk op de ontwikkeling van kinderen in een veilige, aantrekkelijke en uitdagende leer- en ontwikkelingsomgeving is hierbij leidend. Het gezamenlijke uitgangspunt voor zowel de voor- als de naschoolse voorziening, als voor het basisonderwijs is dat voor alle (jonge) kinderen een plek gecreëerd moet worden waar de ontwikkeling optimaal gestimuleerd wordt. Dat geldt voor alle kinderen met of zonder ondersteuningsbehoefte. Wat betreft kinderen met ondersteuningsbehoefte in de voorschoolse periode is het van belang te zorgen voor een goede overdracht en overgang naar het basisonderwijs, zodat het onderwijs op maat kan worden voortgezet. Een beredeneerd en georganiseerd traject, afgestemd op de hulpvraag van het kind, is hierbij leidend.

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken lag de focus in eerste instantie op de doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Het doel is om een onderwijscurriculum te ontwikkelen, waarbij het onderwijs regie voert en het pedagogisch en didactisch handelen in gezamenlijkheid wordt vergroot.

In de afgelopen schooljaren is aan de samenwerking meer diepgang gegeven. Zo is onder andere de taalontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar bekeken. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan naar het verschil tussen ontwikkeling en educatie.

Oorspronkelijk was het schooljaar 2018-2019 het tweede en laatste jaar van deze pilot. Maar om de doelstellingen nader te kunnen uitwerken is door beide partners de pilot met een jaar verlengd. De scholen werken samen met de kinderopvangorganisatie Nummereen verder aan de doelen die in 2020 gerealiseerd dienen te zijn op het gebied van integraal werken.

Vanuit de mooie samenwerking die inmiddels is ontstaan, zijn er resultaten geboekt die als bijzonder worden bestempeld door de deelnemende partners en waarop de participanten trots zijn. Zo zijn de visie, missie en relevante beleidsstukken op elkaar afgestemd en is het handelingsrepertoire van de professionals in zowel het onderwijs als in de opvang door wederzijdse observaties toegenomen.

Voor het schooljaar 2019-2020 staat er nog een aantal specifieke onderwerpen op de agenda, waaronder de kennis van het pedagogisch en didactisch handelen vergroten. Ook is er speciale aandacht voor de peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor hen zal een verbinding worden gezocht met de voorziening Excellente leerlingen van stichting Veldvest. Tot slot worden de opgedane kennis, vaardigheden en routines geborgd en ingebed in de organisatiestructuur van elke deelnemende organisatie.

Een Integraal Kindcentrum (IKC) wordt geen succes voor kinderen door organisaties samen te voegen, maar door leerplanmatige bruggen te slaan, opdat ontwikkeling en onderwijs nader gedefinieerd kunnen worden. 

Meer nieuws