Binnen Veldvest zijn beleidsgroepen werkzaam waarin met name directeuren en incidenteel regisseurs en leermonitoren participeren. Op de centrale strategische thema’s van de Stichting wordt beleid geïnitieerd en vanuit deze schooloverstijgende verbanden wordt onderzocht op welke wijze de implementatie van beleid wordt gemonitord.

Beleidsgroep Kwaliteit

De beleidsgroep Kwaliteit heeft duurzaam kwaliteitsbeleid ontworpen met de uitgangspunten van opbrengstgericht werken. Stichting Veldvest verstaat onder opbrengstgericht werken: het systematisch en doelgericht werken aan het optimaliseren van de leerprestaties van leerlingen.

De uitgangspunten van het opbrengstgericht werken vormen een centraal doel binnen het kwaliteitsbeleid op de scholen en op stichtingsniveau. De investeringen van de afgelopen jaren hebben geleid tot meer kennis over en inzicht in de aspecten die er toe doen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid. Dit heeft een positieve invloed gehad op de opbrengsten van de scholen.
De beleidsgroep Kwaliteit houdt kennis op peil, deelt kennis en geeft hulp bij uitvoering in de praktijk en borging van het beleid. De beleidsgroep Kwaliteit heeft een verbinding met de beleidsgroep Passend Onderwijs, waardoor er gezamenlijk richting gegeven wordt aan de kwaliteit van onderwijs.

Directies stellen zich steeds vanzelfsprekender open voor sparring met anderen om hun eigen beleid stevig vorm te geven. Dit heeft inmiddels geresulteerd in collegiale audits die standaard worden afgenomen door de leden van de beleidsgroep Kwaliteit en/of Passend Onderwijs.

Beleidsgroep IPB

De beleidsgroep IPB is inmiddels een ondersteunende en faciliterende beleidsgroep ten behoeve van integraal personeelsbeleid voor alle scholen van Veldvest. Vanzelfsprekend anticipeerde de beleidsgroep op zaken als de nieuwe cao, de Wet Werk- en Zekerheid en andere wet- en regelgevingszaken.

Het opgestelde ‘Handboek IPB’ (beleidsstukken, informatie, documenten, formats) draagt bij aan stichtingsnormativiteit en een meer eenduidige interpretatie, alsook aan de verbetering van de kwaliteit van het gesprek. Het ontwikkelde ‘Pedagogisch Handboek’ is verspreid onder alle personeelsleden ten behoeve van verdere professionalisering en verdieping op rollen en doelen van het pedagogische domein (constructivisme en cultureel leren). De beleidsgroep stelde profielen op voor de rollen regisseur en leermonitor en in het kader van professionalisering zorgde zij voor nadere concretisering en invulling van deze rollen.

Verder heeft de beleidsgroep IPB jaarlijks een rol inzake mobiliteitsbeleid en matching van mobiel personeel op de diverse scholen evenals de zorg voor de invulling van langdurige verloven. Met haar inzet ambieert de beleidsgroep IPB te werken aan een normatief integraal personeelsbeleid, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van excellente leerkrachten, opdat de Stichting zelf kan doorgroeien naar een excellent niveau.

Beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming

De beleidsgroep Burgerschap en Ethische vorming is al vier schooljaren actief en dit heeft een gunstige invloed op de wijze waarop Veldvestscholen structureel aandacht besteden aan burgerschapsvorming.

In de schoolplannen worden pedagogische doelen uit het constructivistisch en cultureel leren geformuleerd en wordt ook verband gelegd met leerkrachtcompetenties en het IPB-beleid. Ook is er aandacht voor de rolneming van leermonitoren en regisseurs ten aanzien van de relatie tussen burgerschap en de verschillende pedagogische doelen van het constructivisme en cultureel leren. De beleidsgroep werkte gedurende drie schooljaren met 4 pilotscholen aan het opzetten van deelleerplannen, waarmee voorbeeldpraktijken zijn gerealiseerd. Inmiddels heeft de beleidsgroep een raamleerplan burgerschap en sociale integratie geschreven dat een leidraad vormt voor de scholen van Veldvest.

Beleidsgroep ICT

Kinderen leven in de 21ste eeuw in een technologische en door media gedreven omgeving, waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is en snelle veranderingen in de beschikbare technologische hulpmiddelen plaatsvindt. Apparatuur veroudert snel. Veldvest kiest derhalve doelstellingen ten aanzien van ICT die bijdragen aan algehele persoonswording van haar leerlingen. In de onder- en middenbouw ligt het accent op automatiseren van vaardigheden door middel van oefenprogramma’s die gestoeld zijn op de empiristische leertheorie. In de bovenbouw leren kinderen vaardigheden en competenties die hen helpen een plaats te vinden in de kennissamenleving en hierin goed te kunnen functioneren, te kunnen werken en zich een leven lang te kunnen ontwikkelen.

ICT draagt bij aan het educatieve partnerschap tussen de ouders van leerlingen en de school, via een geïntensiveerde en interactieve communicatie waarin de volwaardigheid van alle betrokkenen tot zijn recht komt.

Beleidsgroep Passend Onderwijs

Binnen Veldvest is een Beleidsgroep Passend Onderwijs ingericht. De leden van deze beleidsgroep ondersteunen de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs op de verschillende scholen. De beleidsgroep Passend Onderwijs bestaat uit een monitorgroep, de Commissie van Intake en voorbereiding Toelaatbaarheid, orthopedagogen en educatief ondersteuners.