Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.

Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van de scholen van Veldvest is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl. Het schoolondersteuningsprofiel heeft ook een functie bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de bijbehorende regio. De scholen van Veldvest zijn aangesloten bij samenwerkingsverband De Kempen.

Monitorgroep

In de monitorgroep hebben de voorzitter en vicevoorzitter (2 directeuren van Veldvest scholen) en de twee bestuursadviseurs van het college van bestuur van Veldvest zitting. Zij monitoren het financiële en personele beleid.

CvIT

De Commissie van Intake en voorbereiding Toelaatbaarheid (CvIT) heeft een nadrukkelijke rol in het voortraject tot eventuele ondersteuning en/of verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) en/of speciaal onderwijs (SO). Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit -in samenspraak met de ouders- vastgelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1-Onderwijsroute is er afstemming met de ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement of verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Orthopedagogen

Alle scholen binnen Veldvest werken volgens het principe “1-Onderwijsroute” . Op schoolniveau staat de cyclus Handelingsgericht Werken (HGW) centraal. Deze cyclus omvat vier fasen: ‘waarnemen’, ‘begrijpen’, ‘plannen’ en ‘realiseren’. De leden van de beleidsgroep kunnen ondersteuning bieden bij de uitvoering van deze cyclus. Dit kan variëren in het aansluiten bij een overleg waarin de onderwijsbehoeftes van een individuele leerling worden gedefinieerd tot het implementeren van de route als zodanig. De vraag van de school is leidend bij de mate van ondersteuning. Procesbegeleiding is steeds het uitgangspunt.

Daarnaast heeft Veldvest de volgende ondersteuningsvorm ingericht:

  • Ondersteuning TextAid en Bouw!
    TextAid is een computerprogramma dat kinderen met dyslexie op school en thuis ondersteunt bij het beter lezen, spellen, schrijven en leren. Het programma leest alle digitale teksten voor. Alle Veldvestscholen zijn inmiddels voorzien van het programma en de kinderen kunnen er op alle werkplekken in de school gebruik van maken. Door middel van informatie- en trainingsbijeenkomsten worden leerkrachten en kinderen vaardig gemaakt om het programma, afgestemd op het kind, in te kunnen zetten. Er is een leerkracht die een dag in de week op Veldvestniveau de inzet van Kurzweil coördineert en monitort. Zij heeft in deze hoedanigheid ook rol in de beleidsgroep Passend Onderwijs.
    Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 effectief kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online computerlessen voor het aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof.
    Alle leerlingen in groep 2, 3 en 4 die risico lopen op (ernstige) leesproblemen kunnen baat hebben bij het werken met Bouw!. Het effect bij goede implementatie en het bieden van structurele ondersteuning is, dat het aantal leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen tenminste wordt gehalveerd.
    Inmiddels is de pilotfase afgerond. Met ingang van het schooljaar 2017 - 2018 maken alle scholen van de Stichting gebruik van dit programma.