Educatie omvat naast kennisoverdracht ook toerusting en vorming. Veldvest gaat uit van doelen en inhouden die recht doen aan drie leertheoretische benaderingen. Deze stromingen hebben respectievelijk betrekking op het optimaliseren van de leeropbrengsten, de betrokkenheid bij het leerproces van leerlingen en hun (sociale) morele ontwikkeling.

Aan de hand van de beschreven pedagogische doelen voor de drie leertheorieën, heeft stichting Veldvest een verbinding gelegd naar de verschillende rollen en rolneming in de praktijk. Dit heeft geresulteerd in de rollen van leerkracht, leermonitor en regisseur.

Het schoolcultuurmodel – samenspel binnen de organisatie, structuren, rollen, relaties en waarden – verklaart organisatiedynamiek vanuit de wisselwerking tussen de dimensies van het model en uit de diversiteit binnen de dimensies. In het kader van het schoolcultuurmodel en de actuele ontwikkelingen binnen de scholen van Veldvest is de leerkracht de ‘spil’ in het gesprek met de leerling en de ander. Zijn kennis, houding en vaardigheden zijn relevant voor het behalen van de pedagogische doelen. De leerkracht heeft in het gesprek de leermonitor, de regisseur en de onderwijskundig leider nodig om de pedagogische doelen te hanteren en te kunnen uitvoeren. De leermonitor richt zich met name op de collegiale ondersteuning en de didactiek. Leermonitoren hebben een rol in het geven van inhoudelijke feedback en kunnen tussenopbrengsten/cito toets uitslagen analyseren en verbinden met relevante doelgerichte interventies voor de onderwijspraktijk. De leermonitoren weten op welk moment de passende interventies effect hebben op het leren van de groep en voeren hierover gesprekken met de leerkrachten. De regisseur monitort de realisatiegraad van de pedagogische doelen die de leerkracht agendeert, passend bij de visie van de school.