Veldvest hecht grote waarde aan een goede communicatie met ouders en streeft intern en extern naar een open, respectvolle, kritische en betrokken houding, gericht op partnerschap en vertrouwen. Immers, scholen en ouders gaan met elkaar een langlopende relatie aan waarbij het lerende kind de focus vormt. Het is dan van belang dat onderlinge verwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd.

Samenwerking loont

Voor Veldvest zijn ouders belangrijk. Het besef dat 50% van de prestaties op rekenen, lezen en taal beslissend worden beïnvloed door de thuissituatie geeft al aan dat de kennis van deze ouders van belang is voor het leren van de kinderen.
Onze aandacht voor ouders laat zich niet simpelweg omschrijven in termen van klant of (educatief) partnerschap. Het gaat om een langlopende relatie waarbij de verantwoordelijkheden en daarmee dus de verwachtingen goed zijn afgestemd. Dat hier het lerende kind de focus vormt, spreekt vanzelf.

De school neemt initiatief om de betrokkenheid te stimuleren. Het geven van schriftelijke informatie via de schoolgids, de website, informatiebrieven, leerlingrapporten, en het organiseren van ouderavonden zijn belangrijk, maar zijn voor de betrokkenheid zoals hierboven genoemd niet toereikend. Ouderbetrokkenheid vraagt om meer. Elke Veldvestschool zal duidelijk maken wat het ambitieniveau van de school is in deze en aangeven op welke wijze en op welke momenten deze relatie met ouders wordt bevorderd.

MR/SR

Een wettelijk geautoriseerd orgaan is de medezeggenschapsraad (mr). Binnen de mr is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. In de medezeggenschapsraden of schoolraden (sr) bepalen ouders mede het beleid en de activiteiten die betrekking hebben op ‘hun’ school.

GMR

Schooloverstijgend functioneert op deze wijze ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Ouders en personeel van Veldvest zijn hierin de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken bovenschoolse ontwikkelingen van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.