De raad van toezicht beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet. De raad is ook werkgever van het college van bestuur. De leden van de raad zien er op toe dat het bestuur strategisch, weloverwogen en maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes maakt. Vanuit de aanwezige deskundigheid kan de raad het bestuur ook van advies voorzien.

Bij de uitoefening van haar verantwoordelijkheid is good governance, vertaald in een eigen code en reglementen, het Handboek Governance . Het  reglement raad van toezicht is per mail (stafbureau@veldvest.nl) op te vragen.

De raad heeft uit haar midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie gevormd. De zittingstermijn is vier jaar, waarna een lid een keer herkiesbaar is voor een nieuwe periode van vier jaar. Om dit proces in goede banen te leiden, wordt tijdelijk een benoemingsadviescommissie gevormd.

Raad van toezicht

 • Mevrouw drs. G.J.A. (Greetje) Heijmans MME

  Voorzitter

 • De heer drs. J.I.H. (Jos) van Daele RA

  Lid raad van toezicht

 • Mevrouw A.C.R. (Anneke) Luijten

  Lid raad van toezicht

 • Mevrouw A.J.M. (Linda) Mustert-Brabers

  Lid raad van toezicht

 • De heer drs. F.J. (Fred) Spiering

  Lid raad van toezicht