Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang. In deze privacyverklaring, verplicht onderdeel onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG, leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?

De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt vanuit noodzakelijkheid voor het nakomen van onze (wettelijke) verplichtingen. In ons privacyreglement, te vinden op de website www.veldvest.nl onder downloads, kunt u precies lezen wat voor onze Stichting de doelen zijn voor registratie van persoonsgegevens.

Naast de gegevens die we van u ontvangen, registreren medewerkers van onze scholen en derde partijen ingehuurd door u of Veldvest met uw toestemming gegevens over uw kind, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling, denk aan dyslexie of ADHD.

Welke gegevens verwerken wij van uw kind?

Veldvest verwerkt diverse soorten gegevens. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij Veldvest.

Welke persoonsgegevens wij van u kind verwerken, wordt opgenomen in het verwerkingsregister.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?

Persoonsgegevens die niet aan de noodzakelijkheidseis voldoen worden uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, etc. Uw toestemming kunt u op elk moment intrekken of alsnog geven. Wijziging van toestemming is niet van toepassing op reeds plaats gevonden gebeurtenissen, bijvoorbeeld gepubliceerd beeldmateriaal. Jaarlijks zal Veldvest u herinneren aan de reeds gegeven / nog te geven toestemming.

De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers van Veldvest worden geïnformeerd om het privacy beleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren. Tot slot zal Veldvest de gegevens van uw kind niet langer dan noodzakelijk bewaren, wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om persoonsgegevens van uw kind te delen met andere organisaties of kunnen er commerciële derde partijen verzocht worden te ondersteunen in het verwerken van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Veldvest. Met deze organisaties zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Veldvest zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Wat zijn uw rechten?

Als ouder (van leerlingen jonger dan 16 jaar) heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Zo kunt u te allen tijde een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. Mochten de gegevens niet kloppen, kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te verwijderen uit de systemen van Veldvest. Wij zullen er voor zorgen dat deze gegevens van uw kind ook bij organisaties waarmee wij werken worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens mag Veldvest de afweging maken of het uitoefenen van uw rechten als betrokkene in verhouding staat met de hoeveelheid werk dat het de organisatie oplevert. Met een goede onderbouwing is het mogelijk uw (aan)vraag af te wijzen.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens van uw kind. Op uw verzoek, kunnen wij de persoonsgegevens die we van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u of een andere organisatie overdragen.

Functionaris gegevensbescherming

Een functionaris gegevensbescherming (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. Mocht u vragen hebben over het privacy beleid van Veldvest of bent u het niet eens met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de FG.

Stichting Veldvest heeft mevrouw H. Thuijs benoemd als FG. Zij is te bereiken per e-mail via privacy@veldvest.nl of telefonisch via 040-2531201.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens (AP).