Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid van de stichting. Samen met de staf- en schooldirecteuren bewaakt hij de kaders en zorgt hij ervoor dat er planmatig wordt gewerkt.

College van bestuur

  • De heer E. van Baest MEM

    Voorzitter college van bestuur