Dinsdag 04 september 2018

Groepsvorming

Het schooljaar is weer begonnen. Kinderen uit de diverse groepen komen na een lange periode van vakantie weer bij elkaar. Wellicht start er een nieuw kind in de groep. Hoe zorgen leerlingen en leerkrachten voor een positief groepsklimaat?


In de eerste weken van het schooljaar zijn de leerkrachten extra alert op het groepsvormingsproces in de groep.
Volgens Tuckman (2006) is het belangrijk om zicht te houden op de fasen waarin leerlingen zitten. Groepsvorming kent de volgende fasen:

  • forming: kennismaken met elkaar en de omgeving (vormend);
  • storming: onderlinge posities worden bepaald (conflictfase);
  • norming: afspraken en normen worden bepaald door leerlingen en leerkracht (regels);
  • performing: de klas gaat als groep fungeren (productiviteit);
  • adjourning: afscheid nemen (losmaken).

Door te anticiperen op het verloop van de fases, buig je als leerkracht het groepsproces om ten gunste van een goed groepsklimaat. Dit draagt bij aan een klimaat waarin de leerling zich veilig en gehoord weet. De leerkracht kijkt steeds naar: Hoe leert het kind? Waar raakt het kind gefrustreerd? Vervolgens richt de leerkracht zich op wat nodig is voor een kind! Hoe vormen we een groep? Hoe worden de kinderen in de groep zelfstandig? Hoe werken we aan identiteit?
Het Pedagogisch Handboek van Veldvest kan hierbij ondersteunend zijn. Het bevat normatieve kaders waarbinnen leerkrachten eigen weloverwogen accenten kiezen.
De Brede School Veldhoven ondersteunt de leerkrachten van de Veldvestscholen met diverse activiteiten om het groepsvormingsproces te bevorderen.

Verbinding stichting Veldvest en Brede School Veldhoven
Denice van Amstel, Roy Frederiks en Ot Ottenheim  werken namens de Brede School als combinatiefunctionarissen(Sport en Kunst en Cultuur). De gemeente Veldhoven en stichting Veldvest zijn samenwerkingspartners binnen de Brede School. Stichting Veldvest wil een actieve bijdrage leveren aan het actief burgerschap en de sociale integratie, niet alleen vanuit het wettelijk kader maar ook vanuit eigen opvattingen en waarden en vanuit de pedagogische opdracht welke de school heeft.

Binnen deze samenwerking wordt steeds gezocht naar mogelijke ‘verbindingen’ binnen en buiten school. Stichting Veldvest noemt dat educatief plezier. De gemeente Veldhoven verzorgt vanuit De Brede School Veldhoven gratis sportactiviteiten. Daarnaast werken de combinatiefunctionarissen momenteel aan een aanbod voor scholen om het stuk ‘Burgerschap’ mede  een plaats te geven binnen individuele basisscholen, zodat scholen een betere aansluiting kunnen doen op het eigen curriculum.

 

Meer nieuws